Nov 29, 2020 13:59 Asia/Tehran

İroni mudafiə vəzarətxonə təhğiğ iyən innovasiya təşkilati rəis cumə ruji Tehroni ətrofədə təşkil bıə qıləy terroristiyə həmlədə şəhid be.

Bə şəhid Muhsin Fəxrizodə terrori bıə reaksiyəon ijən dəvom kardeydə.

Tags