Nov 30, 2020 14:25 Asia/Tehran
  • İroni ətomi alimi terrorədə sionist rejim və munafeğin teroriston miyono həmkari.

sionist rejim və munafeğin teroristə qurup İroni ətomi alimi terrorədə de yande həmkarəti kardəşone.

Bə İran Peres raporti əsos, qullə ğande əməliyot de məxsus siloh iyən diyə royku de peyki kontoroli vositə bey əncom bıə, ım siloh de bomba pur bıə kamazi peştədə iyən bə xiyoboni tərəf hozzı bıə be.

Im raportədə ğeyd be ki ım silon jəğo ğabeliyyətış be ki ıştən hədəfi zine və peydo karde həmzəman aftomatik bə çəy tərəf ğullə ğandəy.

Kamazi tıpı həm bəçəy xoto be te həm terror əməliyot komil bıbu və həm silohku əlomət və nışonə nımando

Əmmo bə dast omə sənədon və terror vırədə bıə fakton sobot kardeydə ki sionist rejim və munafeğin teroristə qurup İroni ətomi alimi terrorədə de yande həmkarəti kardəşone.

Həmçenin ım cinoyətədə istifodə bıə silohiku mandə baxşon səpe israili nomo ğeyd bıə ki kamilan oşko vindey bıdə vı ım nişo doydə ki İroni ətomi alimi terrorədə sionist rejimi soxtə bıə silohonku istifodə bıə.

Bə İroni mudafiə vəzarətxonə umumiyə rabitəon idarə raporti əsos, terrorçiyə amilon cumə əsrə faxti bə İroni mudafiə vəzarətxonə təhğiğ iyən innovasiya təşkilati rəis Muhsin Fəxrizodə maşini həmlə kardışone ki ım terroristə hucum İroni ım yolə alimi zəxmin və bə noxəşxonə ovoştoniyey bois bıə, Əmoo de təəssufi doktoron cəhd ım yolə əalimi coni nicot doeyro be nəticə mande və İroni mudafiə vəzarətxonə təhğiğ iyən innovasiya təşkilati rəis Muhsin Fəxrizodə çand da sor bə İroni elmi inkişofi komək karde bəpeşt şəhid be.

Tags