Dec 01, 2020 13:40 Asia/Tehran
  • Mirza Kuçikxanı yod karde ruj

Imruj 3 şanbə hicri şəmsi 1399 nə sori azərə manqi 11 (2020 dekabri 1) Mirza Kuşikxan Cənqəli yod karde sorəqardışe.

Imruj 3 şanbə hicri şəmsi 1399 nə sori azərə manqi 11 (2020 dekabri 1) Mirza Kuçikxan Cənqəli yod karde sorəqardışe.

Mirza Yunis de Mirzakuçikxan Cənqəli məşhur bə şəxsiyət 1880 minnə sori oktiyabri 12 minnə ruji İroni şimal Rəşt şəhri ostadsəra mahlədə bə dınyo omə .

əv cıvonətiədə bə diniyə elmon təhsili məşğul bedə ə inğilabiyə ğıvvonku bə ki məşrutiyə inğilabədə muvəfəğ bedən Tehroni fəth bıkən.

Mirzakuçikxan Cənqəli İroni istiğlaliyu mubarizə bıkə ruhani və əcnəbion şərriku məmləkəti nicat doeyu İroni şimalədə qıləy yolə hərəkətış icod karde və ıştə conış istikbari vədə mandeyu təğdimış karde.

Rusiyə və İnqiltərə bə kəno jeədə milləti tərəfo 1 minnə cumhuri İronədə bino bedə.

Mirzakuçikxan Cənqəli,cənqəl ya həmon vişə hərəkati təşkil  və çəy rəhbərətiədə İroni istiğlal,ozodəti və səbarzəti kəsb kardeyu milləti tərəfo həmməysə yolə bomiyə hərəkətış icod karde.

əcnəbion beğande,de istikbar mubarizə barde,ədolət tələb karde,ditəsərrufati ərazi islahat, ərbob rəyət bəhsi arəku barde, zavodon bə ro dəğande və fəhləon çəy fəaliyətonədə şərik karde  mincumlə  Nehzəte cənqəlı muhimmə hədəfonku be və Mirza pidəş be milləti tələb iyən məclisi əsosədə qıləy hukumət təşkil bıkə

Mirzakuçikxan cənqəli çandə soron bə şahənşahi zılmkarə nizom və çəy əcnəbiyə ğıvvon zid mubarizə və canq karde bəpeştə,dıştə bəzi nezə odəmonədə ğıvvə cəm kardeyu bə Xəlxalı tərəf hərəkət karde holədə 1921 minnə sori dekabri 2 nə ruji Tolışə bandonədə va iyən kuləkədə qiriftar bedə və bə şəhodət rəsedə.

Mirza Kuçikxanı şəhodətəndə Nehzəte Cənqəl bəştə oxonə nuğtə rəsedə.