Dec 01, 2020 14:27 Asia/Tehran
  • Şəhid Fəxrizadə terror kardəkəson təğib kardeyu qıləy xususiyə qrup təşkil bəpe.

İroni məhkəmə təşkilati rəis, İroni atom və mıdofiyə yolə alimi terror əkan iyən çı əməli əmri doəkəson təğib kardeyo qıləy məxsus qrupi təşkil doeyo işarəş ka.

İroni məhkəmə təşkilati rəis, İroni atom və mıdofiyə yolə alimi terror əkan iyən çı əməli əmri doəkəson təğib kardeyo qıləy məxsus qrupi təşkil doeyo işarəş ka.

İroni mhkəmə təşkilati rəis Hucətull İslam Seyed Ebrahim Rəisi zinə məhkəmə təşkilati ali şurə iclosədə votışe:

Şəhid Muhsen Fəxrizadə Atom və mıdofiyə yolə alimi sanqsiya və təhdidon be əsər kardə ğəhrəman atom və mıdofiyə baxşədə be və əlovəş karde məmləkəti sərprakuratura de silahinə ğıvvan ğərulqo, sılahinə ğıvvon məhkəmə təşkilot kəşfiyat və əmniyəti təşkilaton həmkoəti terruri əncom doəkəson iyən əmr doə kəson təğib kardeyo qıləy məxsusə qrup təşkil bdən.

Rəisi votışe sanqsiyə və terrur 2 qılə dimış heste və əlovəş karde ğərbion ki terruri vədə tamışon jə həyğətdə bə terroriston havzə ço nışon dodən.

İroni məhkəmə təşkilati rəis votışe:

Kəşfiyat və əmniyəti orqanon, məmləkəti mıxtəlif vıranədə nıfoz bıkə qrupon və kəsoni kidaxiliku bə dışmenon fıtnəqərə hərəkəton əncom doeyo məlumat dodən, çəvon dasqir kardeyo i ləzə həm səbrəkə nin.

Çon ki, dışmen fəğət zomandəti məniği zınedəy.

Silahinə trraristiyə qrupcımə nuyabri 27 nə ruji İroni mıdofiyə vəzorətxonədə bə tədğiğat və texnuloqiyə təşkilati rəis Muhsen Fəxrizadə həmlə bıkə maşini hucum bardən və əy bə şəhodət rusnedən.

Xəyli məmləkət men cumlə Rusiyə, Venesuela, Cənobi Afikə, Ğətər, Tırkiyə İroni atom alim Muhsen Fəxrizadə terrorışon məhkum kardə.