Dec 04, 2020 11:36 Asia/Tehran
  • 358 nəfər İronıj Koronavirusiku mardən, məntəğədə bıə Covid-19 vəziyəti barədə oxonə xəbəron.

14000 nəfəriku vey bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəson tojədən İronədə peydo bin, 358 nəfər de təəssufi mardən.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə 13922 nəfər Koronavirusi tojə noxəş İronədə peydo bin ki çəvonku 1921 nəfər hələ noxəşxonəonədən.

Bə oxonə raporti əsos, İronədə tosə bə ısət 1003494 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıən ki dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 358 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon ıştə coni dastiku doəşone ki qırd ısət ım pandemiya nəticədə mardə kəson miğdor bə 49348 nəfər rəsə.

Əmo de xoşbəxtiyəti İronoədə Korona noxəşon miqdoriku 699315 nəfəri hal-əhvol çok be və əvon noxəşxonəonku mırəxəs və ozod bıən.

Hindıston, Ğəzaxiston iyən Əfğanistoniku həm xəbə omə ki ım kişvəronədə Cocid-19 pandemiya vəziyət qıvonin bıə və bə mıbtəlo bıə kəson miğdor har ruj əlovə bıdə, Əfğanistoniku xəbə omə ki de Koronavirusi mubarizə bardero tojə məhdudiyət iyən tədbiron sənibəton icra bəbe.

Hindıstonədə fəğət zinə 540 nəfər Koronavirusiku ıştə coni dastiku doşone.

Fələstiniku həm xəbə omə ki vəziyət vey behronine iyən tosə bə ısət 104 həzo nəfər  Koronavirusi qətəşone.

Əmmo Azərbaycan Respublikaku həm xəbon jığo hikayət kardeydə ki dəvardə 24 saəti mıddətədə 4 həzo nəfəriku vey şahrvand ım kişvərədə Koronavirusi qətəşone.

Cənubi Kariyaədə həm vəziyət çok ni və Covid-19 pandemiya tojə dıvrə əyo həm bino bey holədəy.

Dınyoədə Korona qəte kəson miğdor 65 milyon nəfər iyən mardə kəson ədəd həm 1 milyon 500 həzo nəfəriku vey bıə.

Amerkə de 14 milyon mıbtəlo iyən 280 həzonəfər mardə kəs, dınyoədə Korona virusi faciə statestikaonış heste.