Jan 14, 2021 13:28 Asia/Tehran
  • Osınə ro nəğliyat baxşədə İron və Nəxçivon həmkoətion barədə təhlil.

İron İslam Respublika,Nəxçivonədə bıə sərkonsol və Nəxçivoni muxtar Respublika osınə ro rəis qıləy iclosədə osınə ro nəğliyat baxşədə 2 tərəfə həmkoətion barədə muzakirəşon dəvoni

İron İslam Respublika,Nəxçivonədə bıə sərkonsol və Nəxçivoni muxtar Respublika osınə ro rəis qıləy iclosədə osınə ro nəğliyat baxşədə 2 tərəfə həmkoətion barədə muzakirəşon dəvoni.

Nəxçivonı muxtar Respublika osınə ro rəis 4 şanbə ruji İron İslam Respublika,Nəxçivonədə bıə sərkonsol sed Əhməd Huseyni vindımonədə məntəğədə Ğərəbaği canqi bə oxo rəse bəpeştə,beynəlxalğə osınə roon baxşədə təşkil bə fırsətonku işarəş karde və

 Votışe: təşkil bə məsəlon bə məntəğə həmmə məmləkəton mincumlə Azərbaycan Respublika və İron İslam Respublika faydon əsosədəy.

Əliyev ,məntəğədə komil be şərayetdə bıə roon hozzı be,iyən İroni əraziədə  tranzitiyə nəğliyati miğdori ve beku işarəş karde və əlavəş karde Bə həminə məsəlon əsosi məntəğə məmləkəton ğətaron mincumlə Rusiyə və Azərbaycan Respublika İroni royku bə Bəndərəbbas və Fars dıyo bərəsen.

Nəxçivonı muxtar Respublika osınə ro rəis eyne holədə Ğərəbaği munağişə həl karde iyən Azərbaycan Respublika ərazi təmamiyətiku himoyə karde qorə İron İslam Respublika siyasətonku təşəkkurış karde və votışe: Azərbaycan Respublika duston ım saxtə devrədə ve kam əmmo çok və vəfodor bin və İron İslam Respublika mincumlə çı dustə məmləkətonku be.