Jan 15, 2021 11:37 Asia/Tehran
  • Fateh ovi jiədə bıə kəştiku torpedo de muvəffəğiyəti ğandə bəy.

İroni ərtış ğıvvon dıyo hərbi təlimədə, Fateh İronıjə bumi ovi jiədə qəmiku ğandə bıə torpedo de muvəffəğiyəti Fars dıyoədə hədəfi məhvış karde.

Bə İrna raporti əsos, həminə hərbi manevri sıxanəvot, admiral Həmze Əli Kaviyani votışe: Fateh ovi jiədə bıə bumi kəşti və çəy torpedo tam İroni mudafiyə vəzarətxonədə soxtə bəy ki zinə de çəy muvəffəğə imtivon əməliyati əmə ijən ıştə zumandə ğabiliyəton bə dınyo nışomon do.

Əv təkidış karde ki manevri co baxşədə bumi drononku həm istifodə bəbe.

Imruj həm çı İroni ərtış dıyo ğıvvon hərbi manevri dəvomədə dıyo bumi kruiz rəketon imtivon bəbe.

İroni ərtış dıyo ğıvvon tərəfo iğtidor 99 hərbi manevr 4şanbə ruji Məkran sahil iyən Hind okian ovonədə bino bıə.