Jan 15, 2021 11:56 Asia/Tehran
  • İroni Yolə Rəhbəri huzurədə Həzrəte Zəhra(s) şəhodəti sorəqrdışi mərasimon i minnə şəv.

Bə Həzrəte Zəhra(s) şəhodəti sorəqrdışi xoto Yolə Rəhbəri bərnoməonku i minnə əzodorəti şəvi mərosim zinə şəv İmom Xomeyni(r) Huseyniyədə bərpo be.

Bə İrib raporti əsos, həminə mərosimədə natiğ hucətul-islam Kazim Sediği, bə Xanım Həzrəte Fatimə Zəhra(s) barzə mənəvi xusyəton işarəş karde və votışe: Ə Həzrəti vucud tam imon iyən yəğiniku pur be.

Peşo zakir Mehdi Səmavati həm Xanım Həzrəte Fatimə Zəhra(s) mısibəti barədə rovzə iyən nohəş hande.

Bə Həzrəte Zəhra(s) şəhodəti sorəqrdışi xoto Yolə Rəhbəri beytədə bərnoməon hasor de Əhli-Beyti(ə) aşiğon əzəmətinə işteraki bərpo əbi əmo ımsor Koronavirus bois bıə ki bə səhiyyəvi porotokolon rioyət karde xoto İmom Xomeyni(r) Huseyniyədə əzo mərosim be cəmiyət bərpo bıbu.

Omə haftə Yanvari 17 Yəni Cımadiu-Sani manqi 3 İslam dini peyğumbəri qiromiyə kinə iyən şiəyon i minnə imom Həzrəte Əli(ə)-i bozorqvarə həyot həmro Xanım Həzrəte Fatimə Zəhra(s) şəhodəti sorə qardış ğeyd bıə.

Tags