Jan 16, 2021 09:18 Asia/Tehran
  • Həzrət Zəhra(s) əzadariyə mərasimi 2 minnə şəv de inğilabi yolə rəhbəri huzuri.

Həzrət Seddiğe Kubra*s) şəhodəti əzadariyə mərasimi 2 minnə şəv de İslami inğilabi yolə rəhbəri huzuri mərhum İmom Xomeyni huseyniyədə bərpo be.

Həzrət Seddiğe Kubra*s) şəhodəti əzadariyə mərasimi 2 minnə şəv de İslami inğilabi yolə rəhbəri huzuri mərhum İmom Xomeyni huseyniyədə bərpo be.

Bə İslami inğilabi yolə rəhbəri məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi ım mərosimədə huccətulislam vəlmuslimin Ali ıştə sıxanonədə Həzrət Fatimə Zəhra səlamillah ələyhaş dıvo,zikr və ibodətdə həmmə odəmonsə bəpeş zınə və votışe: pərvərdiqari  umumiyə feyz bə həmmə məxloğon şomil bedə,əmmo Xıdavəndə xalıği xususiyə feyz iyən rəhmət bə kəson məxsuse ki bə çəy dərqah , veyə fəğırəti iyən təzərru izharışon bıbo.

Eyne holədə huccətul islam Nasir Şəhidi ım mərasimədə rozə iyən mərsiyəş hande.

Həzrət Zəhra(s) əzadariyə mərasim mərhum imom Xomeyni huseyniyədə həmzəman Fatimiyə əyyamədə 5 şanbə şəviku bino bə.

İslami ə yolə xanımi əzadariyə mərasim ki ha sor əhle beyt ismət və təharət(ə) aşığon əzəmətinə huzuri mərhum imom Xomeyni Huseyniyədə bərpo bedə be,ımsor korona pandemiya xoto iyən  bə korona mubarizə milliyə ğərorqoh protokolon əməl kardeyu cəmaəti iştirak nıkardə sorətədə bərpo be.

Hicri ğəməri 1442 nə sori cəmadiussani 3 miladi 2021 minnə sori yanvari 17 Həzrət Muhəmməd(s) əzizə kinə və dınyo şiəyon 1 minnə imom Əmiremuminon Əli inbi Əbitalib(ə)  həyat həmro şəhodəti sorəqardışe.

 

Tags