Jan 20, 2021 14:38 Asia/Tehran
  • Amerkə xəbisə siyasəton İroni maliyə mənbəon bloka bey amile.

İroni mərkəzi banki rəis Amerkə xəbisə siyasətonış çı İroni maliyə mənbəon bloka bey amile bəhisobış varde.

Bə İRNA raporti əsos, İroni mərkəzi banki rəis Əbdun-Nasir Hümməti zin ıştə televeziya mısohibədə bə Cənubi Koriyaədə İroni bloka bıə pul və maliyə mənbəon işarəş karde və votışe: ım pulon bloka bey və əvoni ozod nıkarde peştədə Amerkə xəbisə siyasət iyən dastonin.

Hemməti əlovəş karde ki Trampi dıvlət pidəş be ta de İronədə infilasiya makzimum karde siyasəti, İronədə iğtisodi behronon icod ko ta İroni maliyə vəziyət bə məh bey tərəf hərəkət bıko əmmo çəvon qırd planon de milləti iradə və İroni Yolə Rəhbəri tədbiron məğlub be.

İroni mərkəzi banki rəis Əbdun-Nasir Hümməti bə İronədə bıə Cənubi Koriya siyasi və maliyə heyəti səfər işarəş karde və votışe: Seoli rəsmi şəxson sıxanışon doə ki ın kərə de dastpurəti bə İron oqardon.