Jan 22, 2021 10:45 Asia/Tehran
  • Ğalibaf İraği terroristiyə tıpımononış məhkum karde.

İroni islamiyə şura rəis qıləy mesajədə İraği məmləkətdə terroristiyə hərəkət bə Bəğdaddə çandə nəfəri kışte və yarəjə kardeş məhkum karde.

İroni islamiyə şura rəis qıləy mesajədə İraği məmləkətdə terroristiyə hərəkət bə Bəğdaddə çandə nəfəri kışte və yarəjə kardeş məhkum karde.

İroni İslamiyə şura rəis Muhəmməd Bağir Ğalibaf zinə şanqo bə İraği nımayəndon məclisi rəis Muhəmməd Əlhəbosi vığandə mesajədə Bəğdaddə terroristiyə hərəkətdə çandə nəfər çı şəhri şəhrvandon bə rəhmət şe mınosibəti səbəsəlomətiş do və ım hərəkətış de şiddəti məhkumış karde.

Ğalibaf votışe: İron İslam Respublika bənə dəvardə devrəon de terarizm  mubarizə bardeyu bəştə həmkoətion iyən ciddiyə himoyəon İraği məmləkəto dəvom bədoy və əlavəş karde İroni İslamiyə şura məclis de terarizmino təmizə məsələ ğanoniyə roonədə mubarizə bardeyu nav şərayeton hozzı kardeyu həmfikəti,məsləhət iyən həmkoəti kardeyu hozzıy.

İraği paytəxt Bəğdad şəhri mərkəz Əltəyəran meydonədə zinə zuhrə vaxti 2 qılə intihariyə tıpımon təşkil be ki bə İraği səhiyə vəzorətxonə elanon əsosi nəticədə desbə ısət 35 nəfər mardən və 110 nəfər həm yarəjə bən.

 

Tags