Jan 26, 2021 08:58 Asia/Tehran
  • 1 milyono 171 həzo nəfəriku vey İronıjə Korona qətə kəson çok bin, 16 milyon doza Korona peyvənd bə İron idxol bəbe.

İroni səhiyyə vəzarətxonə kişvərədə 1 milyono 171 həzo nəfəriku vey Korona qətə kəson çok beyku xəbəş do.

Bə oxonə raporti əsos, dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 98 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon İronədə ıştə coni dastiku doəşone ki qırd ısət ım pandemiya nəticədə mardə kəson miğdor bə 57481 nəfər rəsə.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: tojədən 6309 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku 681 nəfər hələ noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 1379286 nəfər Koronavirusi qətəşone ki de xoşbəxtiyəti noxəşon miqdoriku 1171070 nəfəri hal-əhvol çok be və əvon noxəşxonəonku mırəxəs və ozod bıən.

Əmmo İroni islami şura məclesi səhiyyə və sənitaria kamissia rəis Huseynəli Şəhriyari tojədən votışe ki bə 17 milyon doza nezi Korona vaksin xatircəm iyən eteboinə kişvəronku hıryry bəpeşt qədəqədə bə İron idxol bəbe.

Əv təkidış karde: de diğğət bə ım məsələ ki Amerkə, Fransə və İnqiltərəku bə İron Korna peyvəndi idxol ğədəğən elan bıə, əmmo co eteboinə kişvəronku ım ko əncom bədamon.

Şəhriyari əlovəş karde ki bo Korona vaksini soxte İnoni mıhəğğiğon fəaliyəton hə həmçenan dəvom kardeydə iyən dovtələbə vıjniyə bıə insonon səpe alalizon dəvom kardeydə.

Dınyoədə Korona qəte kəson miğdor ısət bə 100 milyon nəfər rəsə iyən mardə kəson ədəd həm 2 milyon nəfəriku vey bıə.