Feb 24, 2021 13:28 Asia/Tehran
  • Rabitə inkişaf doe zərurət Rəhman və Rəhmaniye fəzli vindımon karde əsosə mevzu.

İron İslam Respublikə məmləkəti daxeliyə koon vəzir və Tacikestani prezident bə 2 qılə məmləkəti rabiton inkişof doe zərorəti işarəşon karde.

İron İslam Respublikə məmləkəti daxeliyə koon vəzir və Tacikestani prezident bə 2 qılə məmləkəti rabiton inkişof doe zərorəti işarəşon karde.

Bə Fars aqentəti xəbəon əsos Əbdullreza Rəhmanifəzli zinə de İmaməli Rəhman təşkil doə vindemonədə tərəfon, Tacikestan və İroni 2 tərəfə rabiton xususi əmniyəti cəhətdə 2 qılə məmləkəti vəziyət və bə vəy omə rujon şərayeti həxədə votemonışon dəvoni.

Im vindemonədə İmaməli Rəhman əmniyət cəhətdə bə imza kardə sənədi həməcəhəton icra karde zərorət ki Tacikestan və İroni rəsmi şəxson miyono həmkoətion zomand kardeyo çokə ro binə təşkilış kardə, işarəş kardə.

İron və Tacikestani yolə rəsmi şəxson ım vindemonədə Beynəl-Xəlğ və məntəğə sair mevzuon barədə həm mızokirəşon dəvoni.

 

Tags