Mar 01, 2021 13:20 Asia/Tehran
  • “Ğərəbağ Rəbi17” nomo bıə beynəlxalğə iclos.

Ğərəbaği həxədə Rəbi 17 votımonon təhlil karde məğsədi Ğərəbaği məsələ həl kardeyu Həzrət ayətullah Xamenei hidayəton təfsir kardeyu de Ğomı dini elmiyə hozəon mudiriyət mərkəzi həmkoəti ımruj bərpo be.

Ğərəbağ Rəbi17” nomo bə beynəlxalğə iclos, Ğərəbaği həxədə rəbi 17 votımonon təhlil karde məğsədi Ğərəbaği məsələ həl kardeyu Həzrət ayətullah Xamenei hidayəton təfsir kardeyu de Ğomı dini elmiyə hozəon mudiriyət mərkəzi həmkoəti ımruj bərpo be.

Bə Mehr aqentəti xəbon əsosi ım iclosədə Həzrət Ayətullah Xamenei hidayəton mehvər, “Azərbaycanı sərzəminon ozod be” çı sərzəmini Ermənion əmniyəti hifz karde” və ım ki 2 tərəf bə  məmləkəton beynəlxalğə sərhəddon təcavoz nıkən və əqər terroriston bə İroni sərhəddon nezi bon de ciddiyə cəvob dim bə dim bəben, təhlil iyən ruşin(oşko) bəbe.

Həzrət Ayətullah Xamenei həmmə cəhətonədə Ğərəbaği bıhroni həl kardeyu ım zəruriyə mehvəronış ımsornə sori Rəbiuləvvəli 17 minnə ruji bəyonotonədə Ğərəbaği  xuninə dave oxo doeyu iyən ğətiyə sorətədə Ğərəbaği məsələ həl kardeyu bəyonış karde Ğərəbağ Rəbi17 nomo bıə 1 minnə beynəlxalğə iclosədə İron və Azərbaycan Respublika və Ğəfğazı  məşhurə elmi iyən diniyə şəxsiyəton həm huzurışon heste.

Tags