Mar 02, 2021 13:24 Asia/Tehran
  • Ərağçi:təkfiriyə terroriston huzur Ğərəbağədə bə ciddiyə niqərani bois bə.

İroni xarici koon vəziri siyasiyə muavini votışe:Ğərəbaği məntəğədə terroristi təkfiriyə qrupon huzur İron İslam Respublika ciddiyə niqəraniye.

İroni xarici koon vəziri siyasiyə muavini votışe:Ğərəbaği məntəğədə terroristi təkfiriyə qrupon huzur İron İslam Respublika ciddiyə niqəraniye.

Bə İRNA xəbon əsosi sed Əbbas Ərağçi zinə”Ğərəbağ rəbi 17 bəpeə votımon” nomo bıə beynəlxalğə iclosədə ki Ğomı şəhrədə bərpo be votışe: İron İslam Respublika və Azərbaycan Respublika miyonədə siyasi, ixtisadi və mədəniyə rabitə barzə səviyədəy və əlavəş karde İron İslam Respublika siyasət de həmmə hamsuyan bə çokə hamsuyəti əsose və ım siyasət, məntəğə problemon həl kardeyu, İroni rol ifa kardeyu zərfiyətonış icod kardə.

Ərağçi votışe: Ğərəbaği canqədə İron İslam Respublika de canq və Azərbaycan Respublika məntəğon işğal karde  ıştə mıxalifətış elan kardə və ım işğalqərətiş məhkum kardə və əlavəş kardə İron və Azərbaycan Respublika miyonədə Xodaafərinı səddi soxteyu sənədon imza karde qıləy holədə ki ım səd işğal bə  məntəğədə be Ermənistanı tərəfo işğalqərəti vədə İroni ciddiyə mıxalifətiku hikayət kardə və ım işğalqərəti ğanoni zındə nimon.

 

 

Tags