Mar 02, 2021 14:20 Asia/Tehran
  • Ərağçi:hakimon şura tərəfo ğətnamə imza kardeyu cəhdon diplamatiya təhdid kardeye.

İroni xariciyə koon vəziri siyasiyə muavin beynəlxalğ atom enerji təşkilati hakimon şura tərəfo har qılə ğətnamə bə imza rusneyu təşkil doə fəaliyətonış mənfiyə hərəkət və diplamatiya vədə təhdidış zınə.

Bə İRNA xəbon əsosi İron və Avstriya muzakiron 4 minnə devrə virtoal aləmədə zinə de sed Əbbas Ərağçi və Avstriya beynəlxalğ iyən Avropaiyə koon vəzorətxonə muavin Piter Laonski iştirak kardeədə bərpo be.

Im iclosədə tərəfon bə 2 qılə məmləkəti tarixi iyən dustə mınosibəton işarə kardeədə  bə atom sazışi anqıl oxonə məsəlon iyən şərayetışon təhlil karde.

Ərağçi ım iclosədə komilə sorətədə həmmə ğeyre ğanoni iyən zılminə sanksiyaon darışteş  İroni bə atom təəhodon oqarde şərtış zınə.