Mar 05, 2021 13:02 Asia/Tehran
  • İroni atom enerji təşkilati sıxanəvot:Amerkə və Avropa 3 qılə məmləkət ıştə təəhhodon(vədəon) icra bıkən.

İroni atom enerji təşkilati sıxanəvot bə Amerkə və Avropa 3 qılə məmləkəti xitob elanış karde, bə təziğon peşt pur be əvəzi, ıştə doə vədəon icra bıkən.

İroni atom enerji təşkilati sıxanəvot bə Amerkə və Avropa 3 qılə məmləkəti xitob elanış karde, bə təziğon peşt pur be əvəzi, ıştə doə vədəon icra bıkən.

İroni atom enerji təşkilati sıxanəvot de İSNA təşkil doə votımonədə elanış karde qıləy şərayetəndə ki Amerkə və Avropa 3 qılə məmləkət ıştə doə bə vədəonışon icra kardə ni bə təziğinə roon mincumlə ğətnaməon peştpur mandən ki atom sazeşiku mandə çion ,viron kardeku kəno coqlə nəticəş ni.

Behroz Kəmalvəndi əlavəş karde: İron təziğon və təhdidon ğəbul əkə ni.

Kəmalvəndi əlavəş karde ğətnamə plan və çəy bəhs əvvəliku səhv be.

Bə Kəmalvəndi votəyon əsosi, İroni tədbir təəhhodon kam kardeyu və sanksiyaon ləğv kardeyu stratejikə əməlon iyənİroni milliyə foydəonku mudafiə karde həğiğətdə. Atom sazışədə bıə tərəfon oşkoə sorətədə təəhhodon darışte vədə əncom bedə.

 

 

Tags