Mar 05, 2021 15:09 Asia/Tehran
  • İslami inğilabi yolə rəhbəri 2 qılə toğəş kaşte.

İslami inğilabi yolə rəhbəri təbiiyə mənbəon haftə astanədə və do kaşte milliyə ruji mınosibəti 2 qılə toğəş kaşte.

İslami inğilabi yolə rəhbəri təbiiyə mənbəon haftə astanədə və do kaşte milliyə ruji mınosibəti 2 qılə toğəş kaşte.

Bə iranpress aqentəti xəbon əsosi islami inğilabi yolə rəhbəri Həzrət ayətullah Xamenei ımruj cumə təbiiyə mənbəon haftə astanədə və do kaşte milliyə rujədə ıştə dəftərxonə soədə 2 qılə toğəş kaşte.

İronədə, marti 6 tosə 13( esfəndə manqi 15-22) təbiiyə mənbəon haftə unvanədə nom noə bə ki ım haftə 1 minnə ruj marti 6 do kaşte ruje.