Mar 06, 2021 09:27 Asia/Tehran
  • İslami inğilabi yolə rəhbəri: ekoloqiya fəaliyyəton dini və inğilabiyə fəaliyyətonkuy.

İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe: ekoloqiya fəaliyyəton, dini və inğilabiyə fəaliyətonkuy və bəpe bəvon təcəmmulati iyən dərostəninə diyə nıbo.

İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe: ekoloqiya fəaliyyəton, dini və inğilabiyə fəaliyətonkuy və bəpe bəvon təcəmmulati iyən dərostəninə diyə nıbo.

Bə islami inğilabi yolə rəhbəri dəftərxonə məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi Həzrət ayətullah Xamenei  cumə ruji  de do kaşte ruj iyən təbiiyə haftə mınosibəti 2 qılə mivə toğəş kaşte və ıştə bəyonotədə, beməyon iyən havzə zəminış jimon iyən insoniyə mədəniyyəti soxteədə muhimmə dəlilış zınə.

Həzrət ayətullah Xamenei bə ekoloqiya mərifəti iyən diniyə rişəon əsosədə bıə diğğəton işarəş karde və votışe: do kaşte və toğə bə zəmin nışande mincumlə çokə koonədəy ki islami mığəddəsə şərı bəy işarəş kardə.

Islami inğilabi yolə rəhbəri, əsosə ğanonədə bə ekoloqiya əhəmmiyəti həm işarəş karde və məmləkəti cur bə curə jimon iyən sərzəminonış çokə şərayet həmmə odəmon iyən cıvonon ekoloqiya baxşədə fəaliyyət kardeyoş zınə.

Həzrət ayətullah Xamenei vişon, təbiiyə mənbəon iyən zəmini jiyədə bıə ovə sufrəon de suistifadə kardə kəson dasi xərob bey barədə işarəş karde və votışe: ekoloqiya xərob karde yolə bəloy ki insonon tale hədər dodə. Boçimi xoto məsul şəxson və həmmə odəmon bəpe çəy vədə bımandon.

İslami inğilabi yolə rəhbəri bə bəzi hadisəon bənə vişan otəş qəte ya kali dəryaçəon və hestelon hışk be işarəş karde və votışe: ım hadison təğib kardənine və ə məsul şəxson ki bəştə vəzifə əməl kardə nin bə təğsir roşon doə.

Həzrət ayətullah Xamenei bə tojə sori və beşeədə korona  məsələku işarəş karde və votışe: dəvardə sori  didi əyyamədə  millət  bə tovsiyon kamilən əməl və yolə bəloşon məmləkətiku doəro karde əmmo ımsor xəto ve iyən bəpeə səviyədəy boçimi xoto ımsor bə həmə bə tovsiyon əməl bıkən.