Mar 07, 2021 14:59 Asia/Tehran
  • İronədə bıə Koronavirusi nəticədə 82 nəfər mardin.

İroni səhiyyə vəzarətxonə muavin votışe: dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 82 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon İronədə ıştə coni dastiku doəşone.

Bə İrib raporti əsos Simasadat Lari votışe: ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə 60594 nəfər rəsə.

Xanım Lari həmçenin elanış karde ki tojədən 8212 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku 527 nəfən noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 1681682 nəfər Koronavirusi qətəşone ki de xoşbəxtiyəti noxəşon miqdoriku 1435357 nəfəri hal-əhvol çok be və əvon noxəşxonəonku mırəxəs və ozod bıən.

Tosə bə ısət İronədə bə 12 milyon nəfər nezi İronədə Korona testi doəşone.

Tags