Apr 18, 2021 10:22 Asia/Tehran
  • De silahinə ğıvvon ruji mınosibəti İslami inğilabi Yolə Rəhbəri mesaj.

İslami inğilabi yolə rəhbəri de silahinə ğıvvon ruji mınosibəti qıləy mesajədə votışe: silahinə ğıvvon meydonədə və məmoriyəti əncom doeyu hozzın.

İslami inğilabi yolə rəhbəri de silahinə ğıvvon ruji mınosibəti qıləy mesajədə votışe: silahinə ğıvvon meydonədə və məmoriyəti əncom doeyu hozzın.

Bə Yolə rəhbəri dəftərxonə məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi İslami inğilabi yolə rəhbəri,həzrət Ayətullah Xamenei de silahinə ğıvvə iyən zəminiyə ğıvvon ğəhrəmanəti xəlğ karde sorəqardışi mınosibəti, bə İron İslam Respublika silahinə ğıvvon fərmondə qeneral mayor sed Əbdurrəhim Musəvi vığandə mesajədə işarəş kardə,silahinə ğıvvon meydonədən iyən məmoriyəti əncom doeyu hozzı hestin və tosə ehtiyocon sər həd hozzıətion inkişaf bıdən və rol ifo bıkən.

Həmmə ğıvvon əzəmətinə fərmondə eyne holədə silahinə ğıvvon və çəvon ailəonku ğədrdonətiş karde.