Apr 19, 2021 12:45 Asia/Tehran
  • İronədə bıə Koranavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə muavin votışe: dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 405 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon İronədə ıştə coni dastiku doəşone.

Bə İrib raporti əsos Simasadat Lari votışe: ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə 66432 nəfər rəsə.

Xanım Lari həmçenin elanış karde ki tojədən 21644 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku 3092 hələ noxəşxonəonədən və çəvon vəziyət çok ni.

İronədə tosə bə ısət 2237089 nəfər Koronavirusi qətəşone ki de xoşbəxtiyəti noxəşon miqdoriku 1785358 nəfəri hal-əhvol çok be və əvon noxəşxonəonku mırəxəs və ozod bıən.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət dınyoədə 141 milyon nəfər Covid-19 virusi qətəşone ki çəvonku 3 milyono nəfəriku vey ıştə coni dastiku doəşone.

Tags