Jul 29, 2021 12:04 Asia/Tehran
  • De Ğədir Xum səidə idi mınosibəti təbrik

Imruj hicri ğəməri 1442 nə sori zilhiccə 18 bərobər de iyoli 29 Ğədir Xum səidə id və mıslmonon yolə idonkuy.

Imruj hicri ğəməri 1442 nə sori zilhiccə 18 bərobər de iyoli 29 Ğədir Xum səidə id və mıslmonon yolə idonkuy.

Ğədir Xum Məkkə və Mədinə miyonədə qıləy məntəğə nome ki islami  əzizə peyğəmbər Həzrət Muhəmməd(s) Həccətulvida ya oxonə həccədə Həzrət imom Əli(ə) dınyo şiəyon əvvəlnə imomış ıştə bəpeştə Vəli elanış karde.

İslami qiramiyə peyğəmbər(s) oxonə həcciku oqardə vaxti həmmə mıslmononış ki ım mərosimədə iştirakışon kardə be , Ğədir Xum məntəğədə cəm kardə və ım məkanədə Həzrət imom Əli(ə) ıştə vəsi, bıvə və vırədə mandə şəxsi nomo mıtəalə Xıdo tərəfo elan kardə.

İslami əzizə ppeyğəmbər(s) Ğədir Xomı muhimmə xətabədə votedə: ha kəs ki az çəy mola hestim, çıman bəpeştə Əli çəy molay.

Ğədir Xumı səidə idi ki islamiyə rəvoyətonədə həmməysə yolə idi nomo təbirışon kardə karde bəznemon həmmə ilahiyə dinon yolə id təbir karde çun ki həmmə ilahiyə rəsolon zəhməton bı rujədə bə nəticə rəsə.

İron İslam Respublika telerədyo de Ğədir Xum səidə idi mınosibəti bə dınyo həmmə mıslmonon təbrik votedə.

Tags