Jul 31, 2021 11:48 Asia/Tehran
  • De şiəyon 7 nə imomi viladəti sorəqardışi mınosibəti təbrik.

Imruj hicri ğəməri 1442 nə sori zilhuccə 20 bərobər de miladi 2021 minnə sori iyoni 31, dınyo şiəyon 7 nə imom Həzrət imom Musa Kazım(ə) səadətinə viladəti sorəqardışe.

Imruj hicri ğəməri 1442 nə sori zilhuccə 20 bərobər de miladi 2021 minnə sori iyoni 31, dınyo şiəyon 7 nə imom Həzrət imom Musa Kazım(ə) səadətinə viladəti sorəqardışe.

İmom Musa Kazım(ə) hicri ğəməri 128 nə sori zilhuccə 20 nə ruji Məkkə vı Mədinə miyonədə Əbva nomo bıə diədə bə dınyo omə.

Həzrət ıştə əzizə dədə, dınyo şiəyon 6 nə imom Həzrət imom Cəfər Sadığ(ə) bəpeştə mıslmonon rəhbərətiş bə qi qəte.

İmom Musa Kazım(ə) elm, təvazo, ve sədəğə doe, səxavət və əbaxşətiədə ve məşhur be.

Şiəyon 7 nə imom ə kəson vədə ki bəy bevəcişon kardə veyə səbr və mehrbanəti iyən əbaxş be xoto  Kazım ləğəbış bə dast varde.

Şiəyon 7 nə imom ıştə qiramiyə dədə imom Cəfər Sadığ(ə) rəvoyəton və hədison cəm kardeədə iyən əçəy rəsm və adəton bərpo kardeədə və şiəyon təlim və hidayət kardeədə rostə islamış ki dınyo şiəyon 6 nə imom dıştə təlimon və mucahidəton  nəzmin və zumandış kardə be hifz iyən inkişafış do.

İron İslam Respublika telerədyo təşkilat de Həzrət İmom Musa Kazım(ə) viladəti sorəqardışi mınosibəti bə dınyo həmmə mıslmonon təbrik votedə.