Aug 01, 2021 15:02 Asia/Tehran
  • İronədə bıə Koranavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 286 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon İronədə ıştə coni dastiku doəşone.

Bə İrib raporti əsos ın bəyoniyədə ğeyd bıə ki ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə 90630 nəfər rəsə.

Xanım Lari həmçenin elanış karde ki tojədən 19846 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku çand həzo nəfər hələ noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət nəfər 3871008 Koronavirusi qətəşone ki de xoşbəxtiyəti noxəşon miqdoriku 3367272 nəfəri hal-əhvol çok be və əvon noxəşxonəonku mırəxəs və ozod bıən.

Ğeyd kardənine ki tosə bə ısət təğribən bə 25917921 nəfər nezi İronədə Korona testi əncom doəşone.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət 9552526 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza jəşone iyən 2687311 nəfər həm de 2 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 12239837 nəfər tosə bə ısət İronədə Korna peyvəndi jəşone.

Tags