Aug 03, 2021 10:47 Asia/Tehran
  • İroni bo 2 haftə tətil kardey təklif.

Çəy bəpeşt ki İroni səhiyə vəzir Koronavirusi 5-ə şiddətinə pandemik şərayeti bino bey barədə notaş do iyən bə İroni Yolə Rəhbəri təklifış do ki bo 2 haftə kişvər tətil bıbu, Həzrət İroni Yolə Rəhbəriku tələbış karde ki ın təklif Koronavirusi operativ ğərərqohədə bəyon iyən lazim koon əncom bıbu.

Bə İranperess aqentiyəti raporti əsos, Həzrət Ayətullah Xamenei bə İroni prezident Həsən Ruhani xətob ğeydış karde: səhiyə vəziri nota bəpeşt iyən bə Koronavirusi tojə dıvrə pandemik şərayeti bino bey xoto lozim bəbe ki həminə təklif bəyon və har lazimə ko əncom bıbu.

İroni səhiyə vəzir Səid Nəməki tojədən bə İroni Yolə Rəhbəri nıvıştə məktubədə kişvəri ıstnə vəziyəti barədə ki Koronavirusi 5-ə şiddətinə pandemik şərayetiku icod bıə de ın Virusi mubarizə bardeyro həmməy imkanaton təmərkuzi tələbış karde və təkid kardışe ki şayəd ciddi surəti bo 2 haftə kişvəri tətil kardey iyən bo porotokolon rioyətiro hərbi və intizomi imkanatonku istifodə karde bois bıbu Virusi pandemik vəziyəti kam karde kənoədə bə səhiyyə kadri varid bıə təziqi vəy qətə bıbu.

Tags