Aug 03, 2021 23:49 Asia/Tehran
  • Prezidenti imzo bıə hıkmi təğdim karde mərosimədə İroni Yolə Rəhbər votışe: de fəsod iyən fəsodəkəyon beəmon mubarizə kənən.

Prezidenti imzo bıə hıkmi təğdim karde mərosimədə İroni Yolə Rəhbər təkidış karde: milli vəhdəti simvol bıbənən, de milləti sadiğanə sohbət kənən iyən de fəsod və fəsodəkəyon beəmon mubarizə kənən.

Bə İroni Yolə Rəhbəri aparati məlumat ərosnə mərkəzi raporti əsos, tojə prezident İbrohim Rəisi imzo bıə hıkmi təğdim karde mərosimədə Yolə Rəhbər vıjnımonədə çı milləti iştiroki qıləy komilə mənoinə ko və dini demokratiya simvolinə hərəkət bə hisobış varde.

Ə Həzrət Prezidenti imzo bıə hıkmi təğdim karde mərosimi dəvoniye bə İroni kanstusiya əsos iyən de nizomi təsisəkə mərhum İmom Xomeyni vositə bino bıə adət bə hisobış varde iyən hamiyəşe: ın mərosim kişvəri icra ğıvvə iyən mudiriyətədə de əğl, oroməti iyən xoş omə şərayeti ğudrəton vırə bə vırə bey simvole.

Həzrət Ayətullah Xamenei bə əmn iyən komilə ğanuni şərayeti jintonədə səçeni dəvoniye işarəş karde və hamiyəşe: vey faxt çimi bənav vıjnımoni təhrim kardey plan dışmenon tərəfo kəşə bıə be ki daxilədə bəzion de ğəfləti və bəzion de ğəsdi həmonə plani icra dılədə bin əmmo millət vey zumandə reaksiya nışoş do və de diğğət bə muvcud şərayeti vıjnımonədə çokə iştiroki şoid bimon.

Yolə Rəhbəri icra ğıvvədə ğudrəti vırə bə vırə bey umuəbaxş bə hisobış varde və votışe: tojə şəxson de tojə irodə iyən tojə təşəbbusi iştirok bo həmmə xususi cıvononro umu icodəkəy ki vey erjin bəbe.

Ə Həzrət bə muxtəlif məsələon milləti varid bey çı problemon hələkə əsli kilid bə hisobış varde və votışe: inğilobi prinsipon təğib karde bo millətiro ənqitə icod bəkay ki əvoni bə meydon daxil bey zəminəy ki ın stajış nıbıə iştirok vey problemon hələkəy.

İslami inğilabi rəhbər bə ağaye Rəisi vıjniyə bıə şuaron əcumlə de milləti bə ico bey, millətiku məsey iyən milləti miyono bey şarə və təkidış karde: de milləti bə ico bey muhimmə şuare ki mıhtərəmə prezident və çəy həmkaron bəpe həğiğətədə ın şuari əməli beyro cəhd kon iyən de ədoləti və həmməy qrupon şomil bey holədə milləti miyonədə bıbun.

Həzrət Ayətullah Xamenei de milləti bə ico bey coqılə nımonəonku de fəsod iyən fəsodəkəyon beəmon mubarizə bardey bə hisobış varde və votışe: ağaye Rəisi ıştə nakonə məsuliyət iyən vırədə de fəsodi mubarizə barde bino kardəş be iyən çokə koonış bənav bardə əmmo muhimmə ğəzinə iyən fəsodi əsli zəminə iyən meydon icra sistemədəy ki bəpe ciddi de əy mubarizə bıbu.

Ə Həzrət təsdiğış karde: ımruj kişvərədə vey problemon iyən mışkilaton barədə sohbət şedə, əmmo ov, nat, mədən, daxili hevujə vujur, hamsoyəon iyən zərfiyət həmçenin cıvonon heyrətomizə huzzıətiku bıə meydon problemonku vey iyən işarə kardənine.

İroni Yolə Rəhbər bə daxilədə media iyən təbliğ koonədə bıə zəifə vəziyəti işarəş karde və votışe: bəpe ın sahədə vey zumand iyən huşin əməl bıbu.