Aug 07, 2021 12:08 Asia/Tehran
  • Rəisi:həmmişə və har şərayetəndə Fələstinı məzlomə milləti həxiku mudafiə bəkamon.

Sed İbrahim Rəisi zinə şanqo Fələstinı islamiyə cihad hərəkati sərkatib Ziyad Nəxalə vindımonədə, cinayət və odəm kışte vədə Fələstinı məzlomə millətiku himoyə zərorətiku işarəş karde.

Sed İbrahim Rəisi zinə şanqo Fələstinı islamiyə cihad hərəkati sərkatib Ziyad Nəxalə vindımonədə, cinayət və odəm kışte vədə Fələstinı məzlomə millətiku himoyə zərorətiku işarəş karde.

Bə prezdenti məlomat ərosnə mərkəzi elani əsosi doktor Rəisi ,Fələstinı milləti hoğoği mıdofiəyo islamiyə cihadış təsir bınə zınə və votışe: ımruj Fələstinı tale təin karde ,ibtikar iyən tədbir və xəllağiyyət mucahedon və mığavimət qrupon dastədəy və ım hərəkət desbə nəhaiyə səbarzəti dəvom pəydo bəkay.

İron İslam Respublika prezdent dəvomədə votışe ki İron İslam Respublika Fələstinıku himoyə kardeyu heç qılə şək şubhəş ni və həmmişə məzlomə milləti həxiku mudafiə kardə.

 

Tags