Aug 27, 2021 09:38 Asia/Tehran
  • Rəisi:Tehron və İslam abadı rabitə ğədimi, bə etığodi əsosi iyən bə milləti nəzə əsose.

Sed İbrahim Rəisi zinə əsrə vaxti de Pakistani xarici koon vəzir Şah Məhmod Ğoreyşi təşkil doə vindımonədə,Tehron və İslam abadi rabitəş, ğədimi, bə etığodi əsosi iyən bə milləton siyasəton mehvər ya əsos zınəşe.

Sed İbrahim Rəisi zinə əsrə vaxti de Pakistani xarici koon vəzir Şah Məhmod Ğoreyşi təşkil doə vindımonədə,Tehron və İslam abadi rabitəş, ğədimi, bə etığodi əsosi iyən bə  milləton siyasəton mehvər ya əsos zınəşe.

Bə İRNA xəbon əsosi İron İslam Respublika prezdenti votışe: 2 tərəfə  rabitə zumand karde, bəzne, məntəğə və beynəlxalğə səthədə bə İron və Pakistanı həmkoətion inkişaf iyən zumandəti bois be.

Rəisi, Amerkə,Əfğanistani məmləkəto xaric beş, Əfğanistanı həmmə toyfan və qrupon həmkoəti kardeyu ım məmləkəti sulh və əmniyyəti roədə qıləy yolə məsələş zınə və əlovəş karde şək ni ki Amerkə,  Əfğanistan iyən məntəğədə huzur bə əmniyyət bois əbı ni və məntəğə məmləkəton bəpe komək bıkən ta Əfğanistanədə mıxtəlif qrupon iştirak kardeədə qıləy hevoj və har cəhətinə hukumət təşkil bıdən.

 

Tags