Sep 13, 2021 14:32 Asia/Tehran
  • İronədə bıə Koronavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 487 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon İronədə ıştə coni dastiku doəşone.

Bə İrib raporti əsos ın bəyoniyədə ğeyd bıə ki ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə 114311 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 20219 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku çand həzo nəfər hələ noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 5295786 nəfər Koronavirusi qətəşone.

Zinə həmçenin İronədə Koronapeyvəndi jey rekordış be və xəbə omə ki təğribən 1 milyono 125 həzo dojə vaksin istifodə bıə.

Ğeyd kardənine ki tosə bə ısət təğribən bə 29677880 nəfər nezi İronədə Korona testi əncom doəşone.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət 22943141 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza jəşone iyən 12104002 nəfər həm de 2 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 35047143 nəfər tosə bə ısət İronədə Korna peyvəndi jəşone.

Tags