Sep 15, 2021 12:17 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusi şiddəti kam bey dəvom kardeydə.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 408 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon İronədə ıştə coni dastiku doəşone.

Bə İrib raporti əsos ın bəyoniyədə ğeyd bıə ki ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə 115167 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 222329 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku çand həzo nəfər hələ noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 5340656 nəfər Koronavirusi qətəşone ki çəvonku 4627027 nəfəri hol-əhvol çok bıə və əvon noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Zinə həmçenin İronədə Korona peyvəndi jəe rekordış be və xəbə omə ki təğribən 1 milyono 229 həzo dozə vaksin istifodə bıə.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət 25093784 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza jəşone iyən 12772767 nəfər həm de 2 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 37866551 nəfər tosə bə ısət İronədə Korna peyvəndi jəşone.

Tags