Sep 22, 2021 13:34 Asia/Tehran
  • İronədə bıə Koronavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə de təəsufi 379 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon İronədə ıştə coni dastiku doəşone.

Bə İrib raporti əsos ın bəyoniyədə ğeyd bıə ki ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə 117905 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 17564 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku 2581 nəfər hələ noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 5459796 nəfər Koronavirusi qətəşone ki çəvonku 4819223 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.