Sep 23, 2021 13:38 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusi şiddətiku ijən kam bıə.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə iyən 53 ruji bəpeşt bə Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon miğdor bə 286 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ın bəyoniyədə ğeyd bıə ki ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə 118191 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 17433 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku 2164 nəfər noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 5477229 nəfər Koronavirusi qətəşone ki çəvonku 4846771 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Bə oxonə raporti əsos, ta ısət İronədə qırd korona peyvəndi jə dozaon miğdor bə 47 milyon nezirəs. ki fəğət zinə 1124098 qılə doza jə bəy.