Sep 24, 2021 13:47 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə iyən bə Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon miğdor bə 317 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə həm 118508 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 16362 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku 2202 nəfər noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 5493591 nəfər Koronavirusi qətəşone ki çəvonku 4872865 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Koronavirus tosə bə ısət dınyoədə 230 milyon nəfəri mıbtəlo və 4734000 nəfəri coni qətəşe.