Sep 25, 2021 14:13 Asia/Tehran
  • İron islam Respublika Bokuədə bə səfir:İroni hərbiyə ğıvvə məntəğə sulh və oroməti xıdmətədəy.

İron İslam Respublika Bokuədə bə səfiri votışe: İroni hərbiyə ğıvvə məntəğə sulh və oroməti xıdmətədəy.

İron İslam Respublika Bokuədə bə səfiri votışe: İroni hərbiyə ğıvvə məntəğə sulh və oroməti xıdmətədəy.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi sed Əbbas Musəvi votışe: İron və Azərbaycan Respublika miyonədə çokə rabitə ğət əbı ni.

Sed Əbbas Musəvi votışe: sulh və oroməti məntəğədə fəğət hamsuyə məmləkətonədə icod be bəzne və əlovəş karde məntəğəiyə həmkoətion, dəvominə sulhi hifz karde yeqanə roy və bəpe cəhd bıkəmon  6 qılə məmləkət yəni İron,Rusiyə,Tırkiyə, Azərbaycan Respublika, Qurcistan və Ermənistan həmkoətion təcili bə nəticə bırəso.

Musəvi İron və Azərbaycan Respublika rabitəş çok və bıvə rabitəş zınə və votışe:hər çand ım çokə rabitə deşmenon cəhd kardən 2 qılə hamsuyə və bıvə miyonədə coəti eğandon əmmo mıştərəkə məzhəb, mədəmiyyət və hətta 2 tərəfi millət co əbı nin və 3 minnə tərəfon karde əzın nin ım rabitə toki karde.

 

Tags