Oct 13, 2021 14:34 Asia/Tehran
  • Sərləşkər Musəvi:silahinə ğıvvon milləti kənoədə və deşmenon vədən.

İron İslam Respublika silahinə ğıvvə fərmondə votışe: İroni silahinə ğıvvon dast bə dast və de İroni millət am bə am, deşmenon vədə vahid və zumand mandən.

İron İslam Respublika silahinə ğıvvə fərmondə votışe: İroni silahinə ğıvvon  dast bə dast və de İroni millət am bə am, deşmenon vədə vahid və zumand mandən.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi İron İslam Respublika silahinə ğıvvə fərmondə zinə vilayət osmoni mudafiəçion 1400 mıştərəkə hərbiyə təlimi kənoədə bə ım məsələ işarə kardeədə ki mığəddəsə mudafiə devrano silahinə ğıvvə və sepah mıştərəkə fəaliyyəton bino bə, ıştə sıxanon dəvomədə votışe: ım hərbiyə təlim devrədə həvoiyə silahinə ğıvvon zumandə himoyə və hevojə səthədə təyyarəon iyən be pilotə təyyarəon pəre, bimiku hikayət kardə ki ım ğıvvə ğəhrəmanon dast bə dast həmzəman həvoiyə mudafiə baxşədə islamiyə İroni osmono har cəhətinə mudafiəyu hozzı hestin.

 

Tags