Oct 14, 2021 14:02 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə bə Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon miğdor bə 194 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə həm 123275 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 12298 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin.

İronədə tosə bə ısət 5742083 nəfər Koronavirusi qətəşone ki çəvonku 5264775 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət 66 milyon nəfəriku vey İronədə Korna peyvəndi jəşone.

Covid-19 virus dınyoədə 239 nəfiriku vey cəmaəti mıbtəloş kardə və təğribən 5 milyon nəfərış kıştə.