Oct 15, 2021 14:25 Asia/Tehran
  • De dınyo şiəyon 11 minnə imomi şəhodəti sorəqardışi mınosibəti təsliyət.

Imruj hicri ğəməri 1443 nə sori rəbiuləvvələ manqi 8(2021 oktiyabri 15) imomət və vilayət osmoni 11 minnə novraniyyət Həzrət imom Həsən Əskəri(ə) şəhodəti sorəqardışe.

Imruj hicri ğəməri 1443 nə sori rəbiuləvvələ manqi 8(2021 oktiyabri 15) imomət və vilayət osmoni 11 minnə novraniyyət Həzrət imom Həsən Əskəri(ə) şəhodəti sorəqardışe.

Hicri ğəməri 260 minnə sori  rəbiuləvvələ manqi 8 nə ruji islami qiramiyə rəsul(ə) avlodonku həzrət imom Həsən Əskəri(ə) İraği şimal Samerra şəhrədə bə şəhodət rəsə.

Həzrət imom Həsən Əskəri(ə) qiramiyə dədə Həzrət imom Hadi(ə) əzizə peyğəmbər(s) avlodonku be və ə həzrəti qiramiyə inə qıləy alim və fəzilətin və xəy tələb bıkə xanım be.

İmom Həsən Əskəri(ə) ıştə əzizə pıə şəhodəti bəpeştə mıslmonon diniyə rəhbərətiş bə qi qəte.

Im əzizə imom ıştə elmi məktəbədə fəzilətışon bıə alimonış tərbiyət karde ki har qılə islami elmon mıxtəlif baxşonədə yolə əsəron nıvışteədə islamiyə məorifi inkişafiyu təsir bınə qəmonışon peqətə.

İron İslam Respublika telerədyo de şiəyon 11 minnə imom Həzrət imom Həsən Əskəri(ə) şəhodəti sorəqardışi mınosibəti bə həmmə mıslmonon və dınyoədə ozodəti tələb kardə kəson təsliyət votedə.

 

Tags