Oct 16, 2021 13:51 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə bə Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon miğdor bə 197 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə həm 123695 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 11857 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin.

İronədə tosə bə ısət 5765904 nəfər Koronavirusi qətəşone.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət 47713258 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza jəşone iyən 22816536 nəfər həm de 2 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 70529794 nəfər tosə bə ısət İronədə Korna peyvəndi jəşone.

Tags