Oct 17, 2021 12:17 Asia/Tehran
  • Məclisi milli əmniyyət kamisiya sıxanəvot:bə İron və Azərbaycan Respublika nıpiyəkəson şəytonə hərəkəton oxo doə bıbo.

İroni islamiyə şura məclisi milli əmniyyət və xariciyə siyasəton kamisiya sıxanəvoti votışe: bəpe bə İron və Azərbaycan Respublika nıpiyəkəson şəytonə hərəkəton oxo bıdəmon.

İroni islamiyə şura məclisi milli əmniyyət və xariciyə siyasəton kamisiya sıxanəvoti votışe: bəpe bə İron və Azərbaycan Respublika nıpiyəkəson şəytonə hərəkəton oxo bıdəmon.

Bə Xaneye mellət aqentəti xəbon əsosi İroni məclisi milli əmniyyəti kamisiya sıxanəvot Məhmod Əbbaszade Meşkini,Azərbaycan Respublika prezdenti izofə qəpon vədə reaksiyaş nışon do və votışe: bə İlham Əliyevi nisbət doə sıxanonku kəno İron İslam Respublika fəaliyyəton nərkotikə maddon ğaçaği vədə dınyoədə nımonəy.

əqər çimiku bə kəno bəbəyn Avropa həmmə iyən Ğəfğaz nərkotikə maddon bevəcə nəticonədə qiriftar əbin.

Əbbaszadə Meşkini əlovəş karde İron de nərkotikə maddon ğaçaği mubarizə  roədə dınyo və məntəğədə çandə həzo şəhid və yarəjəş doə və boçimi xoto bəzi sıxanon bə çokə hamsuyəti zide və bəpe 2 qılə həm din və mıslmonə milləti miyonədə fasilə icod nıbo.

Məclisi milli əmniyyəti kamisiya sıxanəvot eyne holədə votışe: İron və Azərbaycan Respublika 2 qılə mıslmonə milləti nıpiyə kəson 2 qılə islami və hamsuyə məmləkəti miyonədə fasilə icod karde domoədə hestin və bəpe bə ım şəytonə hərəkət və bevəcə niyyəton oxo doə bıbo.

Əbbaszadə Meşkini işarəş karde ki İron de Nərkotikə maddon ğaçaği mubarizədə navnə xəttədəy və əlovəş karde nərkotikə maddon vəy qəteyu şiddətinə cəzo doə ğanonon hozzı bən və ım qıləy sobote ki İron de nərkotikə maddon ğaçaği mubarizədə xəti navədə hərəkət kardedə.

 

Tags