Oct 19, 2021 09:54 Asia/Tehran
  • De vəhdət haftə bino be iyən islami qiramiyə peyğəmbər(s) viladəti sorəqardışi mınosibəti təbrik

Imruj 3 şanbə hicri ğəməri 1443 nə sori rəbiuləvvəli 12 (2021 oktiyabri 19) bə qıləy rəvoyəti əsosi islami qiramiyə peyğəmbər həzrət Muhəmməd Mustəfa(s) viladəti sorəqardış və vəhdət haftə bino beye.

Imruj 3 şanbə hicri ğəməri 1443 nə sori rəbiuləvvəli 12 (2021 oktiyabri 19) bə qıləy rəvoyəti əsosi islami qiramiyə peyğəmbər həzrət Muhəmməd Mustəfa(s) viladəti sorəqardış və vəhdət haftə bino beye.

Sınnion rəbiuləvvəli 12 və şiəyon ım manqi 17 minnə ruji islami qiramiyə peyğəmbəri viladəti sorəqardış zındən.

İron İslam Respublika təsis əkə mərhum Həzrət  İmom Xomeyni ki ıştən islam dınyoədə vəhdəti nido rost kardəkəsonku be çı məsəlonku islamiyə qropon vəhdət və əvoni bə iyandı nez kardeyu istifadəş karde və ım 2 qılə tarixi fasilə vəhdət haftə nomış no.

Im haftə çokə fırsəte ta islam dınyo vəhdət və i be zərorət xososi ım zəmanədə ki pure de fitnə və osyan de veyə diğğəti təhlil bıbo.