Oct 22, 2021 12:48 Asia/Tehran
  • Rəisi:de hamsuyə məmləkəton rabitə devləti əsosə siyasəte.

İron İslam Respublika prezdenti votışe: ğəribə məmləkəton məntəğə milləti xeyrışon pidə ni və əlovəş karde de hamsoyan rabitə çəmə əsosə fike və icazə ədə nimon, sioniston İroni de hamsoyan rabitədə problem icod bıkən.

İron İslam Respublika prezdenti votışe: ğəribə məmləkəton məntəğə milləti xeyrışon pidə ni və əlovəş karde de hamsoyan rabitə çəmə əsosə fike və icazə ədə nimon, sioniston İroni de hamsoyan rabitədə problem icod bıkən.

Bə İran press aqentəti xəbon əsosi sed İbrahim Rəisi zinə islamiyə şura məclisədə bıə şərği və ğərbi Azərbaycan ostanon nımayəndon votışe: bə dustiyəti əsosi hamsoyəti, ixtisadi və ticariyə rabitə iyən sərhədiyə vıjoron fəal karde islamiyə respublika bərnamə iyən siyasətonkuy.

İron İslam Respublika prezdenti əlovəş karde de hamsoyan istihsalon ticarət , karde bəzne bə məntəğə məmləkəton ixtisad iyən əlağon inkişafi komək karde.

 

Tags