Oct 23, 2021 15:04 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor bə 193 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə həm 124928 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 11064 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku 1477 nəfər noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 5844589 nəfər Koronavirusi qətəşone ki çəvonku 5844589 nəfəri hol-əhvol çok be.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət 50373488 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza jəşone iyən 28291777 nəfər həm de 2 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 78665265 doza tosə bə ısət İronədə Korna peyvəndi jəşone.