Oct 24, 2021 13:43 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusi mardə kəson ijən kam bıdə.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor bə 124 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə həm 125052 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 7081 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku 1078 nəfər noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 5851670 nəfər Koronavirusi qətəşone ki çəvonku 5402865 nəfəri hol-əhvol çok be.

Covid-19 tosə bə ısət dınyoədə 243 milyon nəfərış mıbtəlo kardəşe ki çəvonku təğribən 5 milyon nəfər ıştə coni dastiku doəşone.