Nov 09, 2021 12:04 Asia/Tehran
  • İroni xarici koon vəziri sıxanəvoti votışe: əqər Amerkə İrağo xaric bıbo sulh və oroməti ım məmləkətdə bərpo bəbe.

İroni xarici koon vəziri sıxanəvoti votışe: əqər Amerkə İrağo xaric bıbo sulh və oroməti ım məmləkətdə bərpo bəbe.

İroni xarici koon vəziri sıxanəvoti votışe: əqər Amerkə İrağo xaric bıbo sulh və oroməti ım məmləkətdə bərpo bəbe.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot zinə ha haftə de daxili və xariciyə jurnaliston təşkil doə vindımonədə bə İRANPRESS aqentəti  parsi cəvobədə ki İraği məmləkəti tojə əmniyyətiyə  hadison həxədə be votışe: həmmə məmləkəton bəpe bə İraği ğanon ehtırom bınən və Amerkə əmniyyəti bərpo beyu bəpe təcili İraği ərazi tərk bıkə.

Xətibzadə bə İroni xarici koon vəzir Huseyn Əmir Əbdullahiyani de İraği xarici koon vəzir Foad Huseyn təşkil doə telefoniyə əlağə işarəş karde və votışe: həmmə məmləkəton bəpe bə İraği devlət komək bıkən çun ki ım məmləkətdə sulh və əmniyyəti bərpo karde bə həmkoəti ehtiyociş heste.

Səid Xətibzadə eyne holədə Amerkə milli əmniyyət məsləhətçi Ceyk Salivanı qəpon həxədə ki votəş be əqər İron bə atom sazış oqardo Amerkə həm bə atom sazış obəqardə votışe: Amerkə bəpe bızno ki atom sazışi uzv ni və karde əzın ni bə atom sazışi uzvonku qıleni ıştə sıxanon nisbət doe və ya kali tələbon bəyon karde.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot İron İslam Respublika de 4+1 qrupi muzakiron bino karde həxədə ki Amerkə bə İroni zid zılminə sanksiyaon ləğv kardeyu əncom bedə əlovəş karde İron İslam Respublika ta bə zəman ki ğəti yəğin pəydo nıkə ki sanksiyaon bəikkərə, təsirin və qarant bıə sorətədə və qıləy şərayetəndə ki çəvon əməli rostiyəti imtivoniku dəvordoniyə bıbo atom sazışi bərpo əkə ni.

Xətibzadə əlovəş karde İroni xarici koon vəziri siyasiyə koon muavin Əli Bağıri navədə omə rujonədə bə Fransə, Almaniya və İnqiltərə və ihtimalən Spaniya səfər bəkay və atom sazış və məntəğə məsəlon həxədə muzakirə bəkay.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti elanış karde əqər de İron həmmə muzakirə bıkə uzvon, Amerkə atom sazışiku xaric be bəpeştə bə İroni zid təşkil bə sanksiyaon peqəte ıştə koon əvvələdə ğəror bıdə bəvədə vote bəznemon ki muzakiron səhihə roədə ğərorış qətə.

 

Tags