Nov 22, 2021 15:05 Asia/Tehran
  • Əfğanistonədə bıə avarəon vəziyət barədə İroni niqəronəti.

İroni xarıci vəzorətxonə sıxanəvot Əfğanistonədə bıə avarəon vəziyət barədə İroni niqəronəti bəyonış karde.

Səid Xətibzodə ımruj ıştə xəbə iclosədə votışe: de sardə həvosəti dəme həmzəman İroni İslam Respublika ciddi sorıti çı Əfğani avarəon vəziyəti barədə ıştə niqəronəti elan kardeydə və çəmə həmmə təşkilaton jığo saxtə rujonədə bənə dəvardəyon çı Əfğanistoni milləti kənoədə bəmandemon.

İroni xarıci vəzorətxonə sıxanəvot əlovəş karde İron tosə bə ısət xususi sardə fəsli dəme astanədə vey humanitar koməkon xususi vəşemoni bə Əfğanistoni muxtəlif məntəğon vığandəşe.

Xətibzodə təkidış karde: İron 40 sor bəbe ki bə Əfğani miqranton iyən avarəon pənohış doə əmmo ın vəziyəti dəvom doe nibəbe boçi ki beynəlxalğ təşkilaton ın behroni barədə bəştə koon bovəmand nin.

Əv bə Atom Beynəlxalğ təşkilato risi səfər həm işorəş karde və votışe: atom enerji təşkilat bəpe ijən texniki cəhəto de İron həmkarəti karde çərçivədə bımando iyən bə bəzi kişvəron icozə nıdə ki de siyasi nəzə iyən dışmonə hədəfon ın təşkilati təziği jiədə ğəro bıdən.

Xətibzodə, bə Suriyə dıvləti tərəf ərəbi kişvəron oqarde barədə İroni dıvləti nəzə barədə həm votışe: Ərəb dınyoədə Suriyə vey muhimmə kişvəre və ısət muxtəlif kişvəron bə ln bovə rəsəşone ki nə Suriyə məhv karde bəbe və nə ın ko bə Ərəbə kişvəron mənafee ki jığo muhimmə kişvəri çı Ərəb dınyoku məhv kon.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxanəvot çı Azərbaycan Respublika i minnə vəziri muavin Şahin Mustəfayevi səfəri barədə həm votışe: 2 qılə kişvəri həmkarionku çokə xəbon çəş kənən iyən muxtəlif səthədə 2 qılə kişvəri miyono səfəron rə bino bəbe.

Əv ətomiə sazışi barədə çı Amerkə qıləy rəsmi şəxson anti İron təhdidomizə sıxanon barədə həm votışe: jığonə qəpon bə Amerkə komək əkə ni, vaşinqton ısətnə vəziyəti məsule və bəpe de mınosib qarantiyaon anti İron sanksiyaon ləğv ko.

İroni xarıci vəzorətxonə sıxanəvot təkidış karde: əqər ətomiyə sazişədə bo İron iğtisodi mənafe nıbu, ğərb bəpe aqah bımando ki ın muzakiron tosə əbəd və həmışə oj nibəmande.

Tags