Nov 24, 2021 11:30 Asia/Tehran
  • İslami İnğilabi yolə rəhbər:bəsicion məmləkəti həmmə umumiyə məsəlonədə əsər əbaxş və problem həl bıkə be bəznen.

İslami inğilabi yolə rəhbər de bəsic haftə mınosibəti bə həmmə bəsicion xitob qıləy mesajədə votışe: bə əzın və zumandə Xıdo etımod iyən təvəkkul kardeədə karde bəznen məmləkət və milləti həmmə umumiyə məsəlonədə təsir bınə iyən problemon həl əkə be.

İslami inğilabi yolə rəhbər de bəsic haftə mınosibəti bə həmmə bəsicion xitob qıləy mesajədə votışe: bə əzın və zumandə Xıdo etımod iyən təvəkkul kardeədə karde bəznen məmləkət və milləti həmmə umumiyə məsəlonədə təsir bınə iyən problemon həl əkə be.

Bə İslami inğilabi yolə rəhbəri məlumat ərosnə mərkəzi elani əsosi İslami inğilabi yolə rəhbər Həzrət Ayətullah Xamenei,de bəsic haftə mınosibəti bə həmmə xususi bə tojə perəsə tərovətinə bəsicion təbrik voteədə əlovəş karde bəsicion ısət həm bənə ıştə nakonə nəsli ıştə mərhumə əzəmətinə imomi əzizə fərzəndonku hestin.

Həzrət Ayətullah Xamenei votışe: bəsicion ıştə erjinə vırə  ğədrdan bıbon və bıznon ki de blandə cəhdon və əğlımandə hərəkəton sayədə bəznen məmləkət və milləti həmmə  umumiyə məsəlonədə əsər əbaxş və problem  həl bıkə be, ım İroni milləti çandə 10 sorə təcrubəy.

İron İslam Respublika təsis bıkə mərhum Həzrət imom Xomeyni 1979 nə sori noyabrə manqi 26 nə ruji bərobər de hicri şəmsi 1358 nə sori azərə manqi 5 nə ruji bəsice mustəzəfan təşkilati bino karde əmrış do.

Bəsicion dəvardə 40 sori mıddətdə nə ım ki mudafiə və hərbi mıxtəlif meydononədə İron İslam Respublika nizomiku himoyəşon kardə bəlkə elmi və texnoloqiya baxşonədə həm həmmişə yolə inkişafonışon bə.

İronədə bəsiciyə təfəkkuri muvəfəğiyyət bənə inğilab və İslamiyə Respublika nizomi hərəkəton mərkəzi unvanədə , məntəğə coqlə millətonru qıləy olqo bə.

 

Tags