Nov 25, 2021 14:56 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusi vəziyəti kontorol kardey dəvom.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusi nəticəku mardə kəson miğdor bə 95 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə həm 129280 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 4813 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin ki çəvonku təğribən 724 nəfər ijən noxəşxonəonədən.

İronədə tosə bə ısət 6092822 nəfər Koronavirusi qətəşoneş ki çəvonku 5819025 nəfər noxəşxonəonku mırxəs bıən.

Koronavirus tosə bə ısət 257 milyono 500 həzo nəfərış dınyoədə mıbtəlo kardə iyən 5 milyono 300 həzo nəfəriku vey odəm həm ın pandemiya nəticədə ıştə coni dastiku doəşone.