Nov 26, 2021 14:10 Asia/Tehran
  • Amerkə iyən Avropa tərəfo bə dast dənoə bəyaniyə.

Viyana muzakiron astanədə İroni xarıci vəzorətxonə sıxanəvot çı ğərbion tərəfo bə dast dənoə rəftoronış tənğid karde.

Bə İran Press aqentiyəti raporti əsos, Səid Xətibzodə ıştə tojə Tvitter mesajədə nıvışteşe: Viyana muzakiron astanədə ğərbion de sanksiyaon vey karde, bə dast dənoə bəyaniyəon, təhrif iyən sionist rejimi vədə sukut kardəşone və hol ın ki İroni muzakirəəkə heyət vey ciddi iyən ali səthədə icloson bərpoş kardə iyən çokə sazışi rə imzo bey, Ətom muğavilə tam icra bey, 2231 ğətnomə əməl karde iyən reqional əloğəonış pidə.

Səid Xətib zodə əlovəş karde: de muzakirə tərəfon prioriteti muğaisə karde vositə həmməy çion oşko bəbe.

Almaniya, Fransə iyən Britaniya zinə atom enerji beynəlxalğ təşkiloti tojə iclosədə və de Amerkə nəzə cəlb kardey hədəfi, İronışon mıttəhəm kardən ki de ın təşkiloti həmkarəti kardedə ni, və hol ın ki bə raporton əsos İron vey komil iyən həmmə tərəfinə həmkarətion əncom doəşe.

Amerkə 2018 minnə sori mayə manqi 8 nə rujiku 1 tərəfə İron və 5+1 qrupi atom sazışiku ki 2015 minnə sori bə imza rəsə be xaric be iyən çəy bəpeştə bə İroni zid həmmə cəhətə təziğonış icod karde.

Vaşinqton elanış kardə bə İroni zid maksimom təziğonku məğsəd de Tehron bə qıləy tojə sazış rəseyuy ki bəvədə bə Amerkə həmmə nəzərdə bə məsəlon diğğət bə.

İron,1 sor Amerkə 1 tərəfə sorətədə çı sazışiku xaric be bəpeştə və Avropavıjon bəştə vədəon əməl nıkardeədə ki bə İroni zid Amerkə sank siyaon nəticədə təşkil bəbe atom sazışədə ıştə təəhhodış kam karde.

Isət həm Baydeni tojə dıvləti rəsmi şəxson qıləy holədə daimi de İron muzakirə iyən tojə sazışiku qəp jedən ki Vaşinqton  ğeyre ğanoniyə sorətədə atom sazışiku ki çandə sor çəy bə nəticə rosneyu muzakirə bə be xaric be və bə İroni zid sank siyaon oqırdıneş nəzərdə qəte.

İron həm elanış kardə ki de şərtə bə ətomiyə szışi həmmə baxşon əməl bəkarde ki ın muğaviləku xaric bıə tərəf yəni Amerkə ıştən bə saziş oqardo və peşo çı əməli koon İroni tərəfo muşahidə və imtivon bıbu.