Nov 28, 2021 13:42 Asia/Tehran
  • Imruj İron İslam Respublika dıyo silohinə ğıvvə ğəhrəmanəti xəlğ karde ruje.

Imruj 1 şanbə azərə manqi 7 (noyabri 28) Peykan nomo hərbiyə kəşti kadron rəket ğande ğəhrəmanəti xəlğ bıkə əməliyati sorəqardış və İron İslam Respublika dıyo silahinə ğıvvon ruje.

Imruj 1 şanbə azərə manqi 7 (noyabri 28) Peykan nomo hərbiyə kəşti kadron rəket ğande ğəhrəmanəti xəlğ bıkə əməliyati sorəqardış və İron İslam Respublika dıyo silahinə ğıvvon ruje.

Qıləy jıqonə rujədə Peykan nomo bə rəket ğandə hərbiyə kəşti kadron Morvarid əməliyatədə qıləy əbədiyə ğəhrəmanəti xəlğ kardeədə bə İraği Əlbəkr və Ələmiyyə nomo nati ixracat bıkə terminali hucum bardeədə çı mərkəzi 3 də 2 hissəş arəku barde və İroni pərçəmışon çəy barzə vırədə bə osmon rostışon karde.

Çı əməliyato bəpeştə bəsiyə deşmen 1980 minnə sori noyabri 28 nə ruji de məntəğə məmləkəton nəğliyat və kəşfiyat mərkəzon himoyə iyən cəsusiyə təyyarəon və istikbariyə keşvəron peyk antenonku bəhrə bardeədə ıştə ım terminali oqırdıneyu cəhdışon karde ki  Peykan nomo rəket ğandə hərbiyə kəşti qıləy no bərobərə canqədə coili karde zınəşe İraği çanqılə kəşti və təyyarə əməliyat meydono xaric bıkə.

Həminə holədə İron İslam Respublika təsis əkə mərhum Həzrət İmom Xomeyni dıyo silahinə ğıvvə,cəzirəon, dıyo, sahilon və məmləkəti dıyoku xosusi bə İroni zid canqi zəmanədə Abadan və Xorrəmşəhr və Fars dıyoku mudafiə kardeyu  ğəhrəmanəti nışon doeyu və bəsiyə deşmeni dıyo ğıvvon hucumi əvvələdə etosne xoto azərə manqi 7 bərobər de noyabri 28 nə rujış dıyo hərbiyə ğıvvə rujış nom no.

 

Tags